Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Tampereen Talopalvelut Oy
toimisto@tampa.fi


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhde


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteritietoja voidaan käyttää Tampereen Talopalvelut Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää Tampereen Talopalvelut Oy:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös Tampan kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä asiakaspalveluun puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten sähköposti- tai tekstiviestit tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri voi sisältää Tampereen Talopalvelut Oy:n asiakkaista ja palveluiden käyttäjistä seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kielitiedot, henkilötunnus ja asiakastunnus tai -tunnukset

  • Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot ja syntymäaika
  • Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön ja käyttäjien tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Asiakashistoria kuten, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Asiakaspuheluiden nauhoitus ja muun asiakaspalvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus
  • Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Luettelotietojen julkaisukielto
  • Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. asiakaskyselypalautteet, asiakkaan mielenkiinnon kohteet)
  • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot


REKISTERITIETOJEN TIETOLÄHDE

Henkilötietoja kerätään yhteydenottolomakkeiden yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä), sekä kolmansien osapuolten rekistereistä.


TIETOJEN LUOVUTUS

Tampereen Talopalvelut Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.


ASIAKASREKISTERIN LUOTTAMUKSELLISUUS

Tampereen Talopalvelut Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.


TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: